top of page

Állásajánlat

Pályázat - Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetői feladatkör ellátása

Az Egri Városfejlesztési Kft. az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. közvetlen irányítása alatt álló, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának projektmenedzsment feladatait (többek között a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) ellátó szervezete. Tevékenységi köre az Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) szereplő városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók végrehajtása.

 

A társaság ÜGYVEZETŐI FELADATAINAK ellátására

pályázatot hirdet.
 

Ügyvezető feladata:
- az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, válságkezelési, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;
- a projektek tervezési és végrehajtási dokumentumai kezelésének irányítása;
- a projektek megvalósításához kapcsolódó vezetési, adminisztrációs és elszámolási tevékenységek irányítása;
- a megvalósítás folyamatának menedzselése, a projektek szakmai és pénzügyi előrehaladásának monitorozása;
- a projektek beszámolási és jelentési kötelezettségeinek irányítása;
- a megvalósítási szakaszban projektadminisztráció, a koordinációs tevékenységek operatív vezetése;
- a szakmai beszámolók és kifizetési kérelmek kidolgozásának, beküldésének irányítása;
- a projektzáráshoz kapcsolódó szakmai, pénzügyi és adminisztrációs feladatok végrehajtásának vezetése;
- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;
- a társaság képviselete a hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
- a társaság alkalmazottai fölött a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;
- kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, a szolgáltatókkal és a partnerekkel.
A feladatok és hatáskörök konkrétan az ügyvezető munkaszerződésében, vagy megbízási szerződésében kerülnek meghatározásra.

Alkalmazási feltételek:
- felsőfokú végzettség,
- jogi, közgazdasági, mérnöki településfejlesztési vagy fejlesztéspolitikai szakmai végzettség,
- eus pályázati területen szerzett tapasztalat,
- minimum 1 év projekt-menedzsment gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Előnyt jelent:
- legalább 2 év felső vezetői beosztásban eltöltött gyakorlat,
- igazolt válságmenedzselési tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
- felelősségteljes, önálló munkavégzés,
- kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
- megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,
- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk.-ban és az Art.-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok.

 


Pályázni 2023. április 21. napi határidővel, a fent megjelölt dokumentumok eredeti, illetve másolati példányának benyújtásával lehet az alábbi címre: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. Igazgatóság Titkársága 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.

A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető az EVAT Zrt. titkárságán a 06-36-511-788-as telefonszámon, vagy az evatzrt@evatzrt.hu email címen.

bottom of page