top of page
Eger értékeinek megóvásával,
a város jövőjét formáljuk.

Az Egri Városfejlesztési Kft. bemutatása

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) megfogalmazott feladatok ellátására – a Városfejlesztési Kézikönyv ajánlásainak megfelelően – a 405/2009 (VI.25.) számú rendeletében, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, önálló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságot hozott létre. Az Egri Városfejlesztési Kft. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának projektmenedzsment szervezete, tevékenységi köre az Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) szereplő városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók végrehajtása, további projektek generálása.

A Társaság legfontosabb adatai:

 

A Társaság cégneve: Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító és egyedüli tulajdonos: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Társaság székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 8. sz.

A Társaság ügyvezetője: Dr. Kurucz András

A Társaság bejegyzése: 2009. július 08.

A Társaság főtevékenysége: Épületépítési projekt szervezése

A Társaság adószáma: 14832400-2-10

A cég statisztikai számjele: 14832400-4110-113-10

Bankszámlaszám: 12033007-01176479-00100008 (Raiffeisen Bank)

Cégjegyzékszám: 10-09-029700

 

A Társaság feladatai:

 • az önkormányzat városfejlesztési projektjeinek menedzselése,

 • gazdaságfejlesztési elemek integrációja,

 •  fejlesztési projektekhez kapcsolódóan a gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, lakosság bevonása,

 • fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel),

 • további pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása,

 • üzleti tárgyalások lebonyolítása, a szerződések előkészítése és megkötése,

 • az önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes közterületek, létesítmények (pl. közintézmények, szociális bérlakások, turisztikai létesítmények, stb.) esetében a beruházói feladatok előkészítésének az ellátása,

 • a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése),

 • a folyamatban lévő projektek mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzésének előkészítése, pályázatok és projektek elkészítése),

 • adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatal irodáival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal),

 • az egyes megvalósított projektek fenntartásához kötődő koordináció, köztük a  2007-2013 tervezési időszak kapcsán megvalósított projektek fenntartásához kapcsolódó feladatok,

 • a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezett projektjeinek kezelése, menedzselése.

 
A Társaság tevékenységének fő célja:

Elősegítse Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb elérését, valamint különösen azt, hogy az Alapító elhatározása szerinti feladatok hatékony végrehajtásával előmozdítsa az ITS megvalósulását. Partnerség keretében feladata az IVS-ben, illetve az azt felváltó ITS-ben nevesített akcióterületeken a gazdasági partnerek koordinációja, a lakosság és a civil szféra bevonása és újabb kapcsolódó projektek generálása.

 

A Társaság tevékenységének részletezése:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelete alapján a Társaság megbízási szerződéssel látja el feladatát.

 

A fenti megbízás keretében a Társaság első feladatát Eger történelmi belvárosának eddigi legnagyobb fejlesztési programja képezte, amelyben, mint projektmenedzsment szervezet, és mint műszaki ellenőr vett részt. Több éves előkészítő munkát követően látványos és hasznos beruházás valósult meg, mely Eger városát még élhetőbbé formálta, a korábbiak megőrzése mellett új értékeket is teremtett. Ezen kívül a Társaság projektmenedzsment feladatok és soft programok lebonyolítását végezte a szociális városrehabilitációs projektben.

    

A Társaság által Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete alapján aTOP keretében 2016. évtől ellátott feladatai

 

1. A 2014-2020-as programozási időszakban a megyei jogú városok területi kiválasztási rendszer szerinti eljárásrendben lehetőséget kaptak arra, hogy a TOP önálló, 6. prioritástengelye mentén közreműködjenek az intézkedések tartalmának kialakításában. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Kormány 1702/2014.(XII.3.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti programozási időszakban a TOP tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról a TOP keretében 11,08 milliárd forint fejlesztési forrást biztosított Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az ITP-t végrehajtó területi szereplő számára. Ez a keret a Kormány 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozata alapján megemelésre került, így Eger Megyei Jogú Város részére 13,445 Mrd Ft fejlesztési forrás áll rendelkezésre.

 

2. Eger Megyei Jogú Város 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó ITP-je tartalmazza az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési irányokat. A keret felhasználására Eger Önkormányzata az alábbi területeket jelölte ki:

2.1 Gazdaságfejlesztés

2.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

2.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

2.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

2.5 Önkormányzatok energia hatékonyságának és a megújuló energia felhasználás arányának növelése

2.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

2.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

2.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

2.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok”

 

 

A megvalósítás szereplői:

 

A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból finanszírozott operatív programok esetében is minden tagállamnak kötelező kijelölnie irányító hatóságot, igazoló hatóságot és ellenőrző hatóságot, valamint kötelező monitoring bizottságok működtetése. A kötelezően kijelölendő szerveken felül a tagállam kijelölhet koordinációs szervet és közreműködő szervezeteket is.

 

A TOP esetében az intézményrendszer felépítése a következő:

Az irányító hatóság a Nemzetgazdasági Minisztériumban került felállításra, az igazoló hatóság a Magyar Államkincstár szervezetében működik. Az audit hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el, melyet az NGM felügyel, míg a koordinációs szerv feladatait a Miniszterelnökség látja el. Közreműködő szervezet csak a TOP kapcsán működik, a feladatot a Magyar Államkincstár látja el.

 
A Társaság célkitűzései:

 

Az Egri Városfejlesztési Kft. a fent részletezett aktuális feladatokon túli alapvető célja, hogy fő és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett gazdasági tevékenységével elsődlegesen az alapító Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

 • projektmenedzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási feladatok ellátásában,

 • a településfejlesztési célkitűzések elérése érdekében az Önkormányzat részére allokált források hatékony, gazdaságos és sikeres felhasználásában, továbbá

 • az  Önkormányzat Integrált Területi Programjában a Város által vállalt eredményességmérési keretindikátorok teljesítésében,

 • gazdaság- és társadalomfejlesztési célú pályázatok, stratégiák készítésében,

 • gazdaságfejlesztési akciók és programok végrehajtásában,

 • a foglalkoztatás-bővítés elősegítése érdekében társadalomfejlesztési programok végrehajtásában,

 • befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátásában

működjön közre a TOP keretében megvalósuló, valamint az azon kívüli egyéb európai uniós források elnyerésére irányuló pályázatokban, továbbá nemzeti finanszírozású pályázatokban is.

A Társaság elismerései:

Köztérmegújítási Nívódíj pályázat keretében kitüntetett területek

 

KÖZTÉRMEGÚJÍTÁSI NÍVÓDÍJ 2015 MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG-ICOMOS

Elismerés

DICSÉRET

Pályázat címe

 

Eger, Dobó tér és környékének építészeti rekonstrukciója

Felelős Tervező

Habis László – polgármester

 

Dely György -

Egri Építész Iroda Kft.

 

Dr. Kurucz András -

Egri Városfejlesztési Kft.

 

PCC Eger Konzorcium

Pályázó

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

bottom of page